آزمایشگاه مکانیک خاک(ژئوتکنیک)، نمونه گیری بتن و تست جوش مشهد

شرکت زمین ساخت پویان زمان با دارا بودن آزمایشگاه مکانیک خاک مجهز مکانیک خاک ، بتن و جوش و کادری مجرب از کارشناسان مکانیک خاک، عمران، معماری و ژئوفیزیک آماده همکاری در این زمینه با سازندگان محترم می باشد. از جمله خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک اکتشاف حفرات و قنوات، تشخیص تاسیسات زیر سطحی توسط روش GPR، لرزه نگاری، حفاری به روش مغزه گیری می باشد. هدف از مطالعات مکانیک خاک:

۱- تعیین موقعیت جغرافیایی، وضعیت زمین شناسی و لرزه خیزی محل پروژه در حد اطلاعات و آمار موجود.

۲- مشخصات مکان، تعداد و عمق گمانه.

۳- شناسایی لایه های خاک، توصیف و طبقه بندی آنها تا عمق حفاری گمانه ها به روش سیستم طبقه بندی متحد(یونیفاید).

۴- بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک و ارائه پارامترهای ژئوتکنیکی.

۵- بررسی خصوصیات شیمیایی خاک و پیشنهاد در مورد سیمان مصرفی.

۶- تعیین ضرایب فشارهای جانبی خاک.

۷- تعیین ضرایب عکس العمل بستر.

۸- تعیین ضرفیت باربری مجاز خاک با توجه به پارامترهای گسیختگی برشی و نشست مجاز.

۹- ضرایب و پارامترهای مرتبط با زلزله در محاسبات سازه ای و طبقه بندی نوع زمین.

۱۰- تعیین نوع زمین بر مبنای آیین نامه ۲۸۰۰ ایران ویرایش چهارم(تعیین عدد T0).

۱۱- توصیه در مورد روش های بهبود خاک.

در زیر نمونه ای از پروژه های انجام شده مکانیک خاک در استان خراسان رضوی به نمایش در آمده است:

۱- حفاری و آزمایش مکانیک خاک پروژه وکیل آباد ونمونه گیری بتن و تست جوش

۲- حفاری و آزمایش مکانیک خاک پروزه رضا۲۷

۳- حفاری و آزمایش مکانیک خاک در خیابان مینا در بلوار سجاد ونمونه گیری بتن و تست جوش

۴- حفاری و آزمایش مکانیک خاک در خیابان گویا در بلوار سجاد ونمونه گیری بتن و تست جوش

۵- حفاری و آزمایش مکانیک خاک پروژه صیاد۱۴

۶- حفاری و آزمایش مکانیک خاک پروزه هاشمیه۵۳

۷- حفاری و آزمایش مکانیک خاک در خیابان مینا ۵ در بلوار سجاد ونمونه گیری بتن و تست جوش

۸- حفاری و آزمایش مکانیک خاک در خیابان امین در بلوار سجاد ونمونه گیری بتن و تست جوش

۹- انجام آزمایش دانهول برای ۲۰ شرکت آزمایشگاهی راه و شهرسازی مشهد

۱۰- انجام عملیات دانهول در بانک ملی بندر عباس

۱۱- انجام مطالعات اکتشافات زیر سطحی برای جلوگیری از نشست در دبیرستان انرژی اتمی مشهد

۱۲-حفاری و آزمایش مکانیک خاک پروژه صدف ۲۶

۱۳حفاری و آزمایش مکانیک خاک پروژه تربت حیدریه خیابان کاشانی ونمونه گیری بتن و تست جوش

۱۴-حفاری و آزمایش مکانیک خاک پروژه وکیل آباد ونمونه گیری بتن و تست جوش۵۳

۱۵-حفاری و آزمایش مکانیک خاک پروژه گلدیس ونمونه گیری بتن و تست جوش

و ده ها پروژه حفاری، دانهول و آزمایشگاه مکانیک خاک در مشهد و انجام انواع مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئورادار، لرزه نگاری، دانهول، مگنتومتری و ژئوالکتریک

فهرست