پروژه اکتشاف ژئوفیزیک به روش IP/RS ، معادن مس شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی

اکتشاف ژئوفیزیک به روش IP/RS

مطالعات ژئوفیزیک به روش IP/RS معادن مس شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی

این پروژه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰  به تعداد ۲۰۰۰ نقطه مطالعات قطبش القایی و مقاومت ویژه(IP/RS) در محدوده های اکتشافی جنوب غرب شهرستان خوسف(معادن مس سولفیدی شهرستان خوسف)، خراسان جنوبی انجام پذیرفت.

مطالعات فوق براساس دو آرایه دایپل-دایپل، پل-دایپل جهت شناسایی پتانسیل های سولفیدی مس، بر روی پیشکار های قدیمی که آثاری از کانی سازی مالاکیت، آزریت، کالکوپیریت و کالکوزیت دیده می شود، با فاصله الکترودی ۱۰ متر تا عمق ۴۵ مترصورت پذیرفت.  که در نتیجه آن آنومالی ها مشخص، و نقاط حفاری به کارفرما پیشنهاد گردید.

در نتیجه این مطالعات که چهار روز به طول انجامید. تعداد سه آنومالی سولفیدی در مجاورت پیشکارهای قدیمی مشخص گردید.

تجهیزات مورد استفاده در پروژه ژئوفیزیک معادن مس شهرستان خوسف به روش IP/RS

در مطالعات اکتشاف ژئوفیزیک به روش IP/RS از دستگاه قطبش القایی( IP/RSGDD ساخت کشور کانادا استفاده نموده که از دو دستگاه ترنسمیتر(فرستنده) با قدرت ۵۰۰۰ وات و رسیور(گیرنده) ۱۶ کاناله بهره برده است. این دستگاه در حوزه زمانی کار میکند. بر این اساس امکان ارسال جریان مستقیم الکتریکی در فواصل زمانی ۱، ۲، ۴ و ۸ ثانیه را دارد.

در تفسیر داده های آن از نرم افزارهای res2dinv و surfer جهت پردازش داده ها استفاده شده است.

نتیجه گیری

پس از پردازش داده ها و حذف نویز و نوفه از آنها و  نقشه های قطبش القایی و مقاومت ویژه تهیه و تعداد ۳ آنومالی به شرح زیر مشخص گردید:

آنومالی اول با عرض حدود ۱۰ متر و عمق حدود ۵ متر از سطح زمین مشخص گردید که تا عمق حدودی ۱۵ متری ادامه یافته و آنومالی های دوم و سوم با عرض حدود ۱۲ متر و ارتفاع حدود ۱۰ متر از سطح زمین مشخص گردید که تا عمق حدود ۲۰ متری ادامه می یابد.

سوابق ژئوفیزیک در خراسان

شرکت زمین ساخت پویان زمان افتخار انجام موفق بیش از ۳۰ هزار نقطه ژئوفیزیک به روش IP/RS در معادن استان خراسان و انجام بیش ار ۱۰ هزار نقطه ژئوفیزیک به روش IP/RS در دیگر استان ها رادارد.

, , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
مطالعات ژئورادار(GPR) خیابان شارستان مشهد
نوشتهٔ بعدی
اکتشاف منابع آب زیرزمینی توسط روشهای ژئوفیزیک

فهرست