تأثیر محل دفن زباله هاي شهري بر تغییرات کیفیت آب زیرزمینی

مکان یابی محل دفن زباله و تاثیر آن بر روی کیفیت آبهای زیرزمینی

آبهاي زیرزمینی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین آب همواره در معرض تهدید آلودگی قرار دارند. یکی ازمنابع آلودهکننده آب زیرزمینی
شـیرابه محل دفن زباله هاي شـهري (لندفیل) میباشـد. جهت بررسـی تأثیر شـیرابه زباله بر روي آبهاي زیرزمینی یک منطقه معمولاً از cl و … استفاده میگردد.

شهرستان بجنورد بعنوان مرکز استان خراسان شمالی تولیدکننده – پارامترهاي کیفی آب همچون EC ،TDS ،
۱۵۰روزانه تن زباله میباشــد که عمده این زباله تولیدي در تنها مکان دفن زباله شــهر بجنورد، واقع در شــمال شــرق شــهرســتان دفن
میگردد. نمونهبرداري آب زیرزمینی آبخوان بجنورد از چندین حلقه چاه در ســرتاســر آبخوان طی ســالهاي ۹۲-۱۳۷۶ انجام و ســپس
تغییرات پارامترهاي ذکرشـــده در نقشـــه پهنهبندي آبخوان و بویژه مناطق تحت تأثیر لندفیل مورد بررســـی قرار گرفت. در تمامی این
نقشه هابه خوبی تأثیر محل دفن زباله بر آبخوان با م شاهده میزان زیاد TDS ،EC و کلراید در حومه آن مشخص میبا شد. ضمناً مشاهده نمودار
تغییرات و روند صــعودي این ســه پارامتر در چاه W3 در نزدیکی لندفیل دلیلی دیگر بر تأثیر منفی لندفیل زباله بر کیفیت آب زیرزمینی بویژه در مناطق پایین دست میباشد.

شرکت زمین ساخت پویان زمان آماده همکاری در زمینه مکان یابی محل دفن زباله و اکتشاف منابع آب زیرزمینی با ارگان های زیربط می باشد.

, , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
آموزش کار با نرم افزارهای ژئوالکتریک
نوشتهٔ بعدی
اکتشاف مکان مناسب احداث سد زیرزمینی توسط مطالعات ژئوالکتریک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست